enyControl 

eny Credit Insurance, i cili Sigurimi i kësteve për kreditin tonë online

Në varësi të bonitetit, kamata vjetore varion në mes 5.9% dhe 10.95%. Shembull i përllogaritjes: Një kamatë efektive vjetore e prej 5.9% deri 10.95% ju jep një këst mujor në mes Max-Min CHF si dhe koston e gjithëmbarshme të kamatës në mes CHF {cost-min} dhe CHF {cost-max}. Kredidhënës është eny Finance AG me seli në Cyrih. Dhënia e kredisë është e ndaluar në rast se ajo çon në zhytjen në borxh (Art. 3 UWG) (Neni 3 Ligji mbi Konkurrencën jolojale)
1152.9*
Këstet mujore në CHF

Pjesa e enyCredit Insurance

Kostoja e kamatës (efektive)

9174

Shembull llogaritjeje me (apr)% kamata vjetore

Për 3 minuta drejtpërdejt online