eny Control 

Me kredinë ndërtimore ndërto me mend

Pavarësisht nëse e renovoni banjon, rindërtoni kuzhinën ose po e hiqni tepihun e ngjitur nga dhoma e fëmijëve – me kredinë tonë për ndërtim ju i qaseni rinovimit në mënyrë të thjeshtë, të lirë dhe fleksibile.

Përparësitë e kredisë ndërtimore

 • Nuk ka ngritje të hipotekës
  Siguron paratë pa ngritje të hipotekës
 • Shuma e kredisë caktohet lirisht
  1.000 deri në max. 120.000 CHF
 • Norma e volitshme e kamatës
  nga 5.9% deri max. 11.95%
 • Kredi ndërtimi në vend të hipotekës
  filloni menjëherë me rinovimin
 • Afate fleksibile të ripagimit
  Nga 6 deri 120 muaj
 • Mbulimi nga sigurimi
  Siguroni normat (këstet) kundrejt papunësisë
 • Kërkesë
 • Kontroll kredie
 • Ofroj

eny Credit Insurance, i cili Sigurimi i kësteve për kreditin tonë online

*Në varësi të bonitetit, kamata vjetore varion në mes 5.90% dhe 11.95%. Shembull i përllogaritjes: Një kamatë efektive vjetore e prej 5.90% deri 11.95% ju jep një këst mujor në mes CHF dhe si dhe koston e gjithëmbarshme të kamatës në mes CHF dhe CHF . Kredidhënës është eny Finance AG me seli në Cyrih. Dhënia e kredisë është e ndaluar në rast se ajo çon në zhytjen në borxh (Art. 3 UWG) (Neni 3 Ligji mbi Konkurrencën jolojale)

Këstet mujore në CHF

Pjesa e enyCredit Insurance

Kostoja e kamatës (efektive)

Shembull llogaritjeje me 5.90% kamata vjetore

Për 3 minuta drejtpërdejt online

Mbështetuni në kredinë ndërtimore dhe kurseni taksat

Ju keni të drejtë që kamatat për kredinë e rinovimit t’ i tërhiqni nga deklarimi i tatimeve. Nëse rindërtoni dhe renovoni, ju mundeni të zbrisni koston e renovimit nga deklarimi tatimor.

Renovim pa rritje të hipotekës

Rindërtimi dhe renovimi bëhet po ashtu edhe duke e ngritur shumën e hipotekës. Por kërkesa për ngritje të hipotekës mund të shkaktojë që e gjithë hipoteka të shqyrtohet nga fillimi dhe që prona të vlerësohet sërish. Për ndërtimet mes 1.000 CHF dhe 120.000 CHF mund të merret edhe një kredi ndërtimi.

Kredi ndërtimi ose ngritje të hipotekës – Cila ia vlen më shumë?

Financimi klasik i ndërtimit matet, nga njëra anë me vlerën e kreditimit të objektit të financuar dhe nga ana tjetër me portabilitetin dhe kohëzgjatjen për të cilën ju e merrni një hipotekë. Kushtet e volitshme mbështeten në faktin se bankës mund t`i jepet një e drejtë mbi patundshmërinë (pronën) tuaj.

Nëse nuk mund t`i përmbushni detyrimet tuaja, banka në rast emergjent mund të përdorë patundshmërinë tuaj. Që të mund të merrni një dëshmi për këtë, prona duhet të vlerësohet, gjë që shkakton kosto shtesë.

Ndërsa ndryshon puna te kredia jonë ndëdrtimore: Hipoteka mbetet e paprekur! Me sigurimin tonë të kësteve të kredisë ju mundeni madje që t`i siguroni edhe këstet kundrejt papunësisë.

Kredidhënës është eny Finance AG me seli në Cyrih. Dhënia e kredisë është e ndaluar në rast se ajo çon në zhytjen në borxh (Art. 3 UWG) (Neni 3 Ligji mbi Konkurrencën jolojale).

 • Përqindja maksimale e përqindjes vjetore është 9.90%.
 • Kohëzgjatja: 6 - 84 muaj

Ç'është sllogani? Pse ?, pse komike? & Pse nuk kemi nevojë të dimë historinë tuaj. Zbuloni këtu: http://egalwarum.ch/