eny Control 

Kredi private. Për çdo qëllim.

Ndodheni papritur para sfidave financiare? Atëherë kredia jonë private është zgjidhja më e mirë, për t`iu qasur problemit financiar në mënyrë fleksibile, shpejt dhe volitshëm. Llogaritni me llogaritësin tuaj të kredive variantet e ndryshme për kredinë tuaj online.

Përparësitë Tuaja te një kredi

 • Shuma e kredisë
  1'000 deri 120'000 CHF
 • Lejohet këthimi i kredisë çdo kohë
  Keni mundësi ta këtheni kredinë para kohe, pa shpenzime shtesë
 • Kohëzgjatja e kredisë
  prej 6 deri 120 muaj
 • Kamata e ulët
  prej 5.9 % deri 11.95 %
 • Sigurimi i kredisë
  Këstet mujore i siguroni kundër papunësisë ose sëmundjeve.
 • 14 ditë e drejtë për dorëheqje
  Pas aplikimit, ju keni 14 ditë kohë për dorhëqje, nëse dryshoni mendimin.
 • Kërkesë
 • Kontroll kredie
 • Ofroj

eny Credit Insurance, i cili Sigurimi i kësteve për kreditin tonë online

*Në varësi të bonitetit, kamata vjetore varion në mes 5.90% dhe 11.95%. Shembull i përllogaritjes: Një kamatë efektive vjetore e prej 5.90% deri 11.95% ju jep një këst mujor në mes CHF dhe si dhe koston e gjithëmbarshme të kamatës në mes CHF dhe CHF . Kredidhënës është eny Finance AG me seli në Cyrih. Dhënia e kredisë është e ndaluar në rast se ajo çon në zhytjen në borxh (Art. 3 UWG) (Neni 3 Ligji mbi Konkurrencën jolojale)

Këstet mujore në CHF

Pjesa e enyCredit Insurance

Kostoja e kamatës (efektive)

Shembull llogaritjeje me 5.90% kamata vjetore

Për 3 minuta drejtpërdejt online

Ju e menaxhoni kredinë tuaj private online: Me eny Control në çdo kohë dhe kudo

Cila ka qenë lëvizja e fundit e xhirollogarisë? Dhe çfarë qëndron saktësisht në kontratë?

Falë eny Control ju gjeni përgjigjet për pyetjet tuaja me shpejtësi të sekondës.

Qasjuni online të gjitha informacioneve lidhur me kredinë tuaj private.

Ne financojmë në mënyrë fleksibile – ashtu që të jetë e përshtatshme për ju

Përfitoni me kamatat dhe këstet atraktive të pagesave. Ato variojnë në mes 6 dhe 84 muaj për shumat e dëshiruara nga 1000 deri në 120.000 franga.

Kamatat vjetore prej 5.9% deri maksimalisht 11.95% rrumbullakësojnë ofertën tonë speciale për ju.

Ju jeni më sigurt: Me eny Credit Insurance

Përmes mbrojtjes së sigurimit ju mënjanoni edhe pasigurinë e fundit. Ju pra siguroni këstet për kredinë tuaj online që nga fillimi.

eny Credit Insurance ju vjen në mbështetje kur ju nuk keni mundësi t`i paguani këstet, qoftë për shkak të papunësisë së ndodhur pa fajin tuaj, paaftësisë për punë ose paaftësisë për t`u punësuar (si pasojë e sëmundjes).

Juve ju jepet vendimi mbi kredinë menjëherë pas bërjes së aplikimit për kredi online.

Pavarësisht nëse ju dëshironi të blini veturë ose mobile, doni të financoni një ndërtim ose arsimimin e mëtejmë: në secilin rast ju dëshironi qartësi – mundësisht shpejt dhe thjesht.

Në epokën e kredive online nuk ka problem: Ju aplikoni për kredinë private dhe merrni menjëherë vendimin provizor për kredinë online.

Kërkesa kreditore për kredinë private – thjesht dhe diskret.

Bëjeni kërkesën tuaj për kredi private në disa hapa online, thjesht, jepni vëllimin e dëshiruar të kredisë si dhe të dhënat tuaja personale në formularin e paraparë. Pas një vlerësimi të gjendjes suaj financiare, ju e merrni menjëherë pas shënimit të të dhënave të kërkuara, ofertën tuaj personale të kredisë.

Kredia juaj favorizuese private ofron gjatë gjithë afatit një normë fikse të kamatës (interesit). Në këtë mënyrë ju jeni në anën e sigurt sa i përket planifikimit të buxhetit tuaj për këtë periudhë kohore.

Kredia zvicerane online – e planifikueshme dhe megjithatë fleksibile

Ju e paguani kredinë me këste fikse mujore. Të mundshme janë afatet rrjedhëse në mes të gjashtë (6) dhe njëqindë e njëzetë (84) muajve. Nëse vendosni për një afat më të gjatë, atëherë ulet ngarkesa e juaj mujore e pagesës së kësteve. Nëse dëshironi të shkarkoheni më shpejt nga borxhet, keni mundësi që në çdo kohë ta paguani kredinë e juaj private pa shpenzime shtesë.

Në rast se gjatë periudhës së kontraktuar të kohës keni nevojë për një kredi tjetër, ju mund ta rrisni shumën e huasë mbi bazë të kërkesës. Rritjet e kamatave janë të përjashtuara gjatë afatit të përmendur kështu që ju edhe pas rritjes së shumës së kredisë do të vazhdoni të përfitoni nga kushtet e kontraktuara.

Për të pasur një vendim përfundimtar mbi kredinë tuaj private, dërgojeni aplikacionin online. Brenda një kohe shumë të shkurtë ju merrni njoftimin nëse ju është miratuar kredia në para “cash”.

Pas një vendimi pozitiv, kredia juaj private do të paguhet, për të qenë në dispozicionin tuaj të lirë. Oferta kreditore është, vetëkuptueshëm jo detyruese dhe të gjitha të dhënat trajtohen me besueshmëri, sepse, për eny Finance, si ofertues zviceran, siguria e të dhënave tuaja ka prioritetin më të lartë.

Kredidhënës është eny Finance AG me seli në Cyrih. Dhënia e kredisë është e ndaluar në rast se ajo çon në zhytjen në borxh (Art. 3 UWG) (Neni 3 Ligji mbi Konkurrencën jolojale).

 • Përqindja maksimale e përqindjes vjetore është 9.90%.
 • Kohëzgjatja: 6 - 84 muaj

Ç'është sllogani? Pse ?, pse komike? & Pse nuk kemi nevojë të dimë historinë tuaj. Zbuloni këtu: http://egalwarum.ch/